Schránka důvery
Ztracené děti
AMK Praha-Petrovice
Bakalari - Elektronicka žákovská knížka

Řád školní družiny

Označení: Školní řád
Číslo: směrnice Řád školní družiny 02/17/2017
Zpracovala: Alena Kováříková, vedoucí školní družiny
Platnost: do odvolání
Závaznost: pro zaměstnance školy
Datum vydání: 17. srpna 2017
Schvaluje a vydává: ředitel školy

Řád školní družiny

 

 1. Školní družinu (dále jen ŠD) mohou navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku na základě řádněvyplněného zápisního lístku v termínu určeném ředitelem školy a po zaplacení poplatku 400,- Kč měsíčně. O přijetí žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Žáka mohou zákonní zástupci odhlásit formou písemné žádosti k rukám ředitele školy kdykoliv během školního roku. V nezbytných situacích po souhlasu ředitele školy se mohou účastnit činnosti ŠD i nepřihlášení žáci.
 2. ŠD je v provozu ráno před zahájením vyučování od 6:45 do 8:00 a odpoledne povyučování od 11:40 do 17:00. ŠD využívá určené učebny a místnosti v obou budovách školy, tedy v budově Dopplerova 351 a v budově Edisonova 40, určené šatny a sociálnízařízení v obou budovách, obě školní hřiště a obě zahrady, tělocvičnu v budově Dopplerova 351 dle daného rozvrhu.
 3. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti zákonných zástupců. Písemná žádostse podává vychovatelce příslušného oddělení ŠD, ve kterém je žák žadatele zařazen. Musío obsahovat datum, hodinu odchodu ze ŠD a podpis zákonných zástupců. Písemná žádost ouvolňování žáka ze ŠD po dobu celého školního roku je nutná v případě uvolňování namimoškolní aktivity (výuka v ZUŠ, kroužky a podobně). Během cesty na mimo školníaktivitu ze ŠD a zpět nenese vychovatelka za uvolněného žáka odpovědnost. Zákonní zástupci sami zajistí bezpečný odchod žáka na mimo školní aktivitu a případně bezpečný návrat do ŠD.
 4. Docházka pro zapsané žáky je povinná, zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost žáka písemně.
 5. Žáky do ŠD přejímá vychovatelka od třídní učitelky nebo vyučujícího poslední vyučovací hodiny, při ranní službě od zákonných zástupců. Na základě písemné žádosti nebo údajů v zápisním lístku mohou žáci přicházet samostatně.
 6. Žáky ze ŠD přebírají zákonní zástupci či jiné oprávněné osoby od vychovatelky. Žáci mohou odcházet i samostatně na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců. Uvolňování žáků ze ŠD na základě použití mobilního telefonu je možné pouze SMS zprávou, která musí být odeslána z čísla mobilního telefonu zákonných zástupců, zapsaného zákonnými zástupci do zápisního lístku. Vyzvedávání žáků sourozencem, prarodiči a jinými osobami je možné pouze na základě písemné žádosti zákonných zástupců nebo údajů v zápisním lístku.
 7. Zákonní zástupci jsou povinni si vyzvednout žáka nejpozději do 17:00. V případě nevyzvednutí žáka do stanovené doby, vychovatelka telefonem kontaktuje zákonného zástupce a s žákem zůstává až do příchodu zákonných zástupců. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů.
 8. V den zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci seznámeni s řádem školní družiny. V den zápisu vyplní zákonní zástupci zápisní lístek na předepsaném formuláři, uvedou zde ke každému dni v týdnu údaj, kdy do ŠD žák nastoupí, kdy a kým bude vyzvednut ze ŠD, případně jestli přichází nebo odchází samostatně.
 9. Žáci se musí chovat ukázněně a dbát pokynů vychovatelky. Na oběd odcházejí pouze v doprovodu pedagogických pracovníků.
 10. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě uklidí a rozloučí se.
 11. ŠD využívá příležitostně i následující prostory školy: tělocvičnu, obě školní hřiště a obě zahrady. Dále pak blízký lesopark a okolí Hostivařské přehrady, dětská hřiště v okolí školy. Vždy po příchodu na toto místo jsou žáci poučeni o bezpečnosti a pravidla bezpečnosti musí dodržovat. Na dětská hřiště, průlezky, houpačky a podobně smí žáci až na pokyn paní vychovatelky, která vybavení hřiště překontrolovala a konstatovala, že je bezpečné.
 12. Žák nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy nebo určené, vyhrazené místo činnosti ŠD.
 13. Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici v prostoráchŠD, případně si je nosí žáci z domova.
 14. Úmyslné poškození inventáře žákem hradí v plném rozsahu zákonní zástupci.
 15. Žáci nenosí do ŠD cenné věci (elektronická zařízení, šperky, peníze …), jelikož by mohlodojít k jejich poškození nebo ztrátě. Pokud tak učiní, pouze na vlastní zodpovědnost. Zásadně nenosí žáci do ŠD nebezpečné předměty, kterými mohou způsobit zranění nebo jinou újmu sobě, jinému žákovi nebo dospělému.
 16. Žákům jsou zakázány veškeré projevy šikanování, násilí, omezování osobní svobody, ponižování ..., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům a jiným osobám.
 17. Používání mobilních telefonů žáky je možné pouze po ústní domluvě s paní vychovatelkou.
 18. Žáci nesmí v průběhu jejich celého pobytu ve ŠD pořizovat obrazové a zvukové záznamy na mobilní telefony a jiná elektronická zařízení.
 19. Žákům je přísně zakázáno používat mobilní telefony, SMS zprávy, e-maily, internet, Instagram, facebook, YouTube a další elektronické prostředky k veškerým projevům kyberšikany (ponižování, obtěžování, zesměšňování, vyhrožování, ubližování …), kteréhoby se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům a jiným osobám.
 20. V rámci činností ve ŠD od 15:30 hodin do 17:00 hodin si mohou žáci vypracovávat domácí úkoly.
 21. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací.
 22. Všichni žáci ŠD jsou paní vychovatelkou poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Žáci neprodleně ohlásí každý úraz, ke kterému došlo ve ŠD.
 23. Žáci jsou seznámeni se školním řádem při nástupu do ŠD každý školní rok.