Schránka důvery
Ztracené děti
AMK Praha-Petrovice
Bakalari - Elektronicka žákovská knížka

Školní metodik prevence

PaedDr. Jana Jelínková

 tel.: 274 861 548

email: jjeli@seznam.cz   

Konzultační hodiny:

Po vzájemné dohodě je možný termín, který vám bude vyhovovat. Konzultaci je nutné předem domluvit osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

 

Náplň práce školního metodika prevence (Vyhl. č. 116/2011 Sb.)

Metodické a koordinační činnosti 

-         koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy,

-         koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování             a dalších sociálně patologických jevů,

-         metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,

-         koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů,

-         koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti,

-         koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými) a dalšími zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů,

-         kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů,

-         shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů,

-         vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

 

Informační činnosti 

-         zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogických pracovníků školy,

-         prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací  a zkušeností,

-         vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů,

 

Poradenské činnosti 

-         vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli),

-         spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole,

-         příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.